SUGIYAMA

 Founded in 1970s with headquarter in Japan,Sugiyama manufacture sales of malfunction detector safety device of automatic metallic press working. Providing its service and products oversees in Singapore, Malaysia,Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia,South Korea, Taiwan and China
ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น Sugiyama  ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติในการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะอัตโนมัติทำงานโดยอัตโนมัติให้บริการและดูแลผลิตภัณฑ์ในสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีใต้ไต้หวันและจีน

Contact

We are pleased to answer your request