โครงการ การจัดการศึกษา "ระบบทวิศึกษา" (MOU)พิธีเปิดโครงการ การจัดการศึกษา "ระบบทวิศึกษา" (MOU)

โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ บริษัทครีเอท แมคคาโทรนิคส์ จำกัด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา แก่ประชาชนวัยเรียน และวัยทำงาน

-เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-เพื่อสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

-เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา


: 1948 | : October 02 , 2020 17:59:33